Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych

Zakończenie realizacji projektu ?Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych?!

Za nami liczne przygotowania, 14 mobilności kadry i wolontariuszy odbyte w formie 7 tandemów szkoleniowych, zdobyte nowe kompetencje, nawiązane nowe partnerstwa, zrealizowane spotkania pt. ?Transfer wiedzy NGO?, dzielenie się rezultatami szkoleń w formie indywidualnych konsultacji podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 i mnóstwo nowych pomysłów na kolejne międzynarodowe przedsięwzięcia? Oto mija ostatni dzień projektu realizowanego wspólnie przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych ?UMBRELLA?, Fundację Przemian Społecznych ? ZMIANA oraz Fundację ?Aktywny Senior?, wraz z pięcioma organizacjami partnerskimi z Włoch, Cypru i Grecji.

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz niektórych wolontariuszy w obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych oraz rozwój kompetencji interpersonalnych.

Cel ten nasze konsorcjum osiągnęło dzięki uczestnictwu w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne. Szkoliliśmy się z następujących zakresów:

  1. Skuteczne planowanie i zarządzanie europejskimi projektami edukacyjnymi 
  2. Zarządzanie europejskimi projektami partnerskimi i projektami mobilności
  3. Rozwijanie zrównoważonych europejskich projektów edukacyjnych bazujących na skutecznych technikach i narzędziach upowszechniania i wykorzystywania rezultatów 
  4. Emocjonalna mądrość trenerów ? Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami 
  5. NLP (Neurolingwistyczne programowanie) ? Narzędzia dla lepszego życia i edukacji 
  6. Rozwijanie umiejętności w obszarze edukacji dorosłych 
  7. Współpraca pomiędzy światem edukacji i pracy 

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz Europass ? Mobilność, dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

Relacje ze szkoleń dostępne są na stronie: www.sektor3.wroclaw.pl

O rezultatach projektu w wymiarze zarówno indywidualnym (dla tych, którzy wyjeżdżali na szkolenia) oraz instytucjonalnym (dla organizacji tworzących konsorcjum) tak mówi Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji ?UMBRELLA?, lidera projektu:

?Po pierwsze to doświadczenie zdobyte przez zespół projektowy (w tworzeniu i realizacji projektu zagranicznego). Postrzegam to w kategoriach budowania potencjału organizacji w tym zakresie. Co więcej? Na pewno nawiązanie i zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami, ważne w kontekście wypełniania misji naszej Fundacji (wspieranie NGO), jak i budowania pozytywnego wizerunku w środowisku. Nie wspominając już o nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy z innymi organizacjami zagranicznymi. W wymiarze indywidualnym rezultaty projektu dostrzegam w kategorii zdobycia bardzo konkretnej wiedzy w danej dziedzinie przez kadrę i wolontariuszy. To także element motywowania, wyjazdy przyczyniły się do integracji zespołu, do zwiększenia poczucia satysfakcji z pracy i bycia wolontariuszem w Fundacji. Pozwoliły uczestnikom poznać ciekawe miejsca, organizacje i ludzi. A nawet zadzierzgnąć więzy przyjaźni. Patrząc na wyniki projektu w kontekście współpracy międzysektorowej, należy wspomnieć, iż realizacja przez nas niniejszego projektu spotkała się z uznaniem ze strony naszego partnera samorządowego?.
Wiedzę zdobytą podczas zagranicznych szkoleń pracownicy wykorzystują w swojej codziennej pracy, doradzając przedstawicielom wrocławskich organizacji pozarządowych oraz samemu prowadząc szkolenia. Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Sektor 3?!

Projekt ?Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych? jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228

?
Project ?Strengthening the competencies for effective adult education? already over.

Behind us many, 14 mobilities of the staff and volunteers realized in form of 7 training tandems, new competences, new partnerships, meetings ?NGO transfer of knowledge”, sharing results of trainings in the form of individual consultation during the IV Lower Silesia Fair of Non-governmental Organizations 2015 and the plenty of new ideas for next international undertakings? here is passing the last day of the project implemented together by the Foundation of Support for NGO?s ?UMBRELLA?, Active Senior Foundation and the Foundation for Social Change ? Change, along with five partners from Italy, Cyprus and Greece.

The aim of the project was to develop and strengthen the competences of employees, managers and some volunteers in following areas: management of international projects concerning education , management of organization, development of competences in the area of adult education and the development of interpersonal skills.

These objectives partnership consortium achieved through the participation of staff and volunteers in specialist training courses organized by foreign entities of three European countries. We have taken part in following trainings:
1. Plan and Manage Effectively your European Educational Project
2. Management of european partnership and mobility projects
3. Develop sustainable european educational projects based on effective dissemination and exploitation techniques and tools
4. Emotionally Wise Educators – Dealing with Stress and Difficult Emotions
5. NLP (Neurolinguistic Programming) – Tools for Better Life and Empowering Education
6. Develop of competences in the field of adults education
7. Cooperation between the worlds of education and work

Each participant received a certificate of attendance and Europass – Mobility – a document containing information on the knowledge and qualifications acquired in another European country.

Relations about trainings are available on the website: www.sektor3.wroclaw.pl

About results of the project in both individual (for the ones which went for trainings) and institutional dimension (for organizations forming the consortium), says Grzegorz Tymoszyk President of the Foundation?s „UMBRELLA” board:

„Firstly, it is the experience gained by the project team (in the creation and implementation of the international project). I see it in terms of building of our organisation?s capacity in this regard. Furthermore? Certainly establishing and strengthen of cooperation with other organizations – it is important in the context of the fulfillment of the mission of our Foundation (supporting NGOs), as well as building a positive image in the community. Not to mention the relation and co-operation with other international organizations. In the individual dimension I can see a very specific knowledge gained by staff and volunteers. It is also an element of team?s motivation, because mobilities contributed to the integration of the team, to increase their sense of job satisfaction and being a volunteer at the Foundation. It enabled the participants to get to know interesting places, organizations and people. And even forge bonds of friendship. Looking at the results of the project in the context of inter-sectoral cooperation, it should be mentioned that the implementation of this project met with appreciation from our local government partner”.

The acquired knowledge is used by our staff in every day work ? counseling, training etc.

We invite you to trainings and consulting in Wrocław Center of Support for Non-Governmental Organisations ?Sector 3?!

Project ?Strengthening the competencies for effective adult education? is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme Adult Education

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.?

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228


Zobacz inne nasze projekty