StopR

Stop Youth Radicalisation ? Stop Radykalizacji Młodzieży ? StopR
15 lipca 2017 ? 14 października 2018

Nasz projekt, zainicjowany przez węgierską Fundację Subiektywnych Wartości, ma na celu wsparcie organizacji młodzieżowych z pięciu krajów partnerskich (Bułgarii, Czech, Polski, Słowenii i Węgier) oraz całej Europy w przywracaniu i wspieraniu dialogu międzykulturowego w świetle dwóch istotnych wyzwań:

1) ubóstwa i wykluczenia młodzieży;
2) kryzysu uchodźczego i migracyjnego na kontynencie europejskim.

Mamy świadomość, iż przezwyciężenie obecnej sytuacji wykracza poza zakres zwyczajnej pracy z młodymi ludźmi, a także wymaga aktywnego zaangażowania szerokiego wachlarza interesariuszy. Niemniej dostrzegamy kilka niezbędnych do podjęcia obszarów działań zmierzających do zwiększenie naszego stałego udziału w zapobieganie wciąż rosnącej radykalizacji wśród młodych. Są one powiązane z:

? brakiem wspólnych ram/kryteriów jakościowych stosowanych przy ocenie metod pracy z młodzieżą w
zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw;
? brakiem uznania i szerokiej zauważalności najlepszych metod wykorzystywanych w tej dziedzinie;
? brakiem uniwersalnego mechanizmu, który służyłby codziennej i wzajemnej wymianie doświadczeń (peer-to-peer exchange) pomiędzy różnymi organizacjami młodzieżowymi pracującymi w terenie z młodzieżą zagrożoną radykalizacją.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje i wnioski, obraliśmy za nasz wspólny cel poprawę jakości metod stosowanych przez organizacje

młodzieżowe, które działają w obszarze zapobiegania radykalizacji wśród młodych. Z perspektywy założeń dwóch unijnych programów ?Młodzież w działaniu? oraz ?Erasmus+? mamy na myśli wszystkie te organizacje, które zajmują się takimi zagadnieniami jak: docieranie do zmarginalizowanej młodzieży; promowanie różnorodności oraz międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu; a także propagowanie wspólnych wartości takich jak wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka.
Z tego powodu chcemy wspólnie pracować nad rozwojem ponadnarodowego znaku jakości (Q-mark), który będzie przyznawany najlepszym metodom zapobiegania radykalizacji postaw. W tym celu zostanie utworzona specjalna platforma internetowa (Q-mark platform) dostępna w sześciu wersjach językowych (BG, CZ, EN, HU, PL, SLO). Umożliwi ona organizacjom młodzieżowym umieszczenie opisów stosowanych przez siebie metod z zakresu edukacji nieformalnej służących przeciwdziałaniu radykalizacji postaw, które następnie zostaną poddane ocenie przeprowadzonej online. Jeśli zamieszczone metody spełnią uprzednio wyznaczone kryteria jakościowe, stosującym je organizacjom zostanie nadany specjalny znak jakości (Q-mark), który będzie je w szczególny sposób wyróżniał spośród całej społeczności pracowników młodzieżowych, przedstawicieli lokalnych i krajowych władz, jednostek przeprowadzających szkolenia oraz darczyńców i podmiotów finansujących tego typu przedsięwzięcia. Z przeprowadzanych przez nas wstępnych badań na krajowym i europejskim poziomie wynikło, że nie ma żadnych dowodów na dotychczasowe istnienie takiej platformy. Ponadto nasza analiza potwierdziła, że opracowanie wspólnych kryteriów jakościowych służących rozwojowi metod pracy z młodzieżą jest tematem coraz bardziej widocznym w strategicznych dokumentach UE i nie odpowiada realnej rzeczywistości pracy z młodzieżą, co dodatkowo motywowało nas
w zrealizowaniu niniejszego przedsięwzięcia.
Organizacje młodzieżowe zaangażowane w nasz projekt osiągną bezpośrednie efekty w postaci:

? zwiększonej zdolności do przeprowadzania samodzielnej oceny stosowanych przez siebie metod pracy z młodzieżą;
? podniesienia świadomości na temat znaczenia zintegrowanego zapewniania jakości oraz stosowania jego instrumentów w swojej codziennej działalności;
? lepszego zrozumienia wagi wzajemnego uczenia się i współpracy w międzynarodowym środowisku.

Platforma w przyjazny sposób będzie zachęcać organizacje do konstruowania i prezentowania metodologicznych treści na stronie internetowej, co przyczyni się do zwiększenia ich zdolności i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych do pracy z młodzieżą. W perspektywie długoterminowej te organizacje, które otrzymają znak jakości (Q-mark) dla stosowanych przez siebie metod, zyskają szerszą widoczność oraz uznanie na krajowej i międzynarodowej arenie. Otworzy im to możliwość głębszej współpracy transgranicznej, a także przyczyni się do wsparcia tego typu inicjatyw ze strony krajowych i europejskich władz. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększony poziom profesjonalizacji organizacji doprowadzi do lepszych wyników w pracy z różnymi grupami młodzieżowymi.

Zobacz Galerię zdjęć z wydarzenia


Zobacz inne nasze projekty