Rozwój sektora pozarządowego we Wrocławiu

Projekt realizowany był w terminie 13.03.2008 ? 12.03.2009. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: kurs języka migowego, kursy językowe oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników Fundacji ?Umbrella?, doposażenie (zakup książek do biblioteki, laptopów, drukarki, szaf, itp.) , organizacja wizyt studyjnych w inkubatorach na terenie kraju, organizacja 1-go Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych w marcu 2009r. we Wrocławiu, nawiązanie współpracy międzynarodowej z inkubatorami z zagranicy. Projekt przyczynił się do znacznego wzrostu kapitału kadrowego, materialnego, społecznego i informacyjnego Fundacji ?Umbrella?. Znacznie powiększyło się grono beneficjentów oraz instytucji i organizacji współpracujących z Fundacją ?Umbrella?. Fundacja stała się bardziej rozpoznawalna zarówno w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, jak również na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez udział w szkoleniach pracownicy Fundacji podnosili swoje kompetencje, co wpłynęło na poprawę jakości udzielanego przez nich wsparcia dla innych organizacji we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Pracownicy zapoznali się ze standardami działania innych instytucji o podobnym profilu działań poprzez udział w wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Na bieżąco wdrażane były wnioski płynące z tej wiedzy. Nawiązany został stały kontakt z kilkoma organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu. Podjęte zostały działania w celu realizacji wspólnych projektów z tymi organizacjami. Próby lobbowania na rzecz zmian w zakresie współpracy Miasta Wrocław z organizacjami pozarządowymi okazały się w dużej mierze owocne. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych był okazją do integracji środowiska organizacji i instytucji infrastrukturalnych, a także do promocji poszczególnych podmiotów i idei działań inkubacyjnych na rzecz III sektora w ogóle. Wypracowane zostały rekomendacje odnośnie zakładania i prowadzenia inkubatorów oraz metodologii udzielanego przez inkubatory wsparcia, które mogą być wykorzystywane przez nowopowstające inkubatory. Uczestnicy wskazali na potrzebę branżowej wymiany informacji i doświadczeń oraz powtórzenia spotkania inkubatorów. Pracownicy Fundacji brali udział w kursach językowych w celu ułatwienia kontaktów z partnerami z zagranicy. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia zakresu usług świadczonych przez Fundację ? m.in. prowadzone jest doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej i ułatwianie innym organizacjom kontaktów z ewentualnymi partnerami z zagranicy.

Projekt był finansowany z mikrograntu z Fundacji Fundusz Współpracy – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) – oraz z dotacji Gminy Wrocław.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP – http://www.funduszngo.pl/) zapełnił lukę w zakresie finansowania projektów tych organizacji, które prowadzą działalność w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce. Możliwość skorzystania z tzw. ?mikrograntu? była w tamtym czasiejedną z nielicznych, o ile nie jedynych szans na pozyskanie środków na rzecz rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji. Przekazywanie tego typu grantów powinno stać się częstszą praktyką w Polsce, gdyż wiele organizacji borykając się na początku swej działalności z problemami finansowymi poddaje się i zawiesza działalność. Ich brak doświadczeń w realizacji zadań publicznych we współpracy z administracją publiczną oraz niedostateczne zasoby techniczne i kadrowe sprawiają, że zdobycie funduszy okazuje się problemem nie do przeskoczenia. Fundacja ?Umbrella? jest przykładem organizacji, która wykorzystała zdobyty potencjał materialny w postaci środków z FOP nie tylko do wzmocnienia swoich własnych zasobów, które będą wykorzystywane w bieżącej pracy Fundacji. Środki zostały wykorzystane także na konkretne działania na rzecz interesariuszy Fundacji.

rozwoj-stopka


Zobacz inne nasze projekty