MIND.TS

Mentoring jest jedną z metod rozwoju zawodowego stosowanych w świecie biznesu. Sektor non-profit nie doczekał się jak dotąd dostosowania tej metody do własnych potrzeb. Liderzy organizacji pozarządowych uczą się w ramach różnych projektów szkoleniowo-doradczych jak zarządzać organizacją, zasobami ludzkimi i projektami. Co prawda oferta szkoleń dla działaczy społecznych jest obecnie w Polsce bardzo szeroka, jednakże programy szkoleń nie uwzględniają bardziej zaawansowanych metod rozwoju zawodowego pracowników i wolontariuszy III sektora.

Taką metodą wykorzystującą relacje między bardziej i mniej doświadczonymi pracownikami jest właśnie mentoring. Mentor to swego rodzaju doradca, opiekun, wzór do naśladowania. Doradza, dzieli się doświadczeniem, dostarcza informacje zwrotne. Osoba objęta takim wsparciem dąży do tego, aby w życiu zawodowym osiągnąć to, czego dokonał jej mentor.

W projekcie ?Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit? (?Mentoring as a vocational training method for third sector organizations?) koordynowanym przez wrocławskie Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Badań Społecznych wzięło udział 9 organizacji pozarządowych i firm z 7 krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, w tym Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella". W ramach projektu trwającego dwa lata (01.08.2009-31.07.2011) odbyło się 8 spotkań międzynarodowych. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ?Uczenie się przez całe życie? - Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci.

Pierwszym etapem projektu było zebranie europejskich i światowych dobrych praktyk w zakresie mentoringu. Na ich podstawie opracowany został program szkolenia na temat tej metody i materiały dydaktyczne, przy czym uwzględnione zostały specyficzne uwarunkowania organizacji o charakterze społecznym i woluntarystycznym. Wypracowany konspekt szkoleniowy został przetestowany wśród pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych we wszystkich krajach biorących udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy szkoleń i seminariów lokalnych dowiedzieli się, dlaczego warto stosować mentoring we własnej organizacji i jak skutecznie wdrożyć tę metodę.

Zachęcamy trenerów i organizacje do korzystania z materiałów szkoleniowych wypracowanych w ramach projektu MIND.TS, które są dostępne w kilku językach (m.in. w j. polskim i angielskim). Aby otrzymać materiały, wystarczy skierować prośbę  na adres biuro@sektor3.wroclaw.pl.


Więcej o tym, czym jest mentoring i jak przebiegał projekt MIND.TS dowiesz się z krótkiego filmu:
Oto krótkie relacje z wydarzeń, które miały miejsce w ramach projektu:

  • W dniach 20-22 października 2009 odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie międzynarodowe w ramach projektu. W spotkaniu wzięło udział 15 osób z Polski, Francji, Włoch, Słowenii, Litwy, Malty i Hiszpanii. Na spotkaniu uzgodnione zostały zasady współpracy między partnerami projektu.
  • W dniach 15-16 grudnia 2009 odbyło się w Saragossie w Hiszpanii drugie spotkanie międzynarodowe. Drugie spotkanie partnerstwa było poświęcone głównie wymianie informacji dotyczących sytuacji III sektora w 7 krajach biorących udział w projekcie. Zaprezentowane zostały podstawowe fakty dotyczące organizacji pozarządowych w każdym z państw. Ponadto przeanalizowane zostały dostępne oferty szkoleń dla trzeciego sektora i europejskie dobre praktyki w zakresie metody mentoringu. Uczestnicy projektu wystąpili ze swoimi prezentacjami podczas otwartego  seminarium przeznaczonego dla profesorów i studentów Uniwersytetu w Saragossie.
  • W dniach 9-10 marca 2010 odbyło się 3-cie spotkanie międzynarodowe w Lubljanie/Słowenia. Przedyskutowana i zaakceptowana została metodologia szkolenia informacyjnego nt. mentoringu. W ramach pracy grupowej zdefiniowano główne cele i spodziewane rezultaty szkolenia. Następnie kontynuowano pracę nad propozycjami zawartości poszczególnych modułów szkolenia. Podczas drugiego dnia analizowana była propozycja przewodnika, w którym zostaną zebrane i opracowane dobre praktyki programów dotyczących metody mentoringu.
  • W dniach 4-5 maja 2010 obyło się 4-te spotkanie międzynarodowe w Pavii/Włochy. Podczas spotkania kontynuowano wspólną pracę nad rozwojem szkolenia informacyjnego. Dyskutowano nt. liczby, zawartości i czasu trwania każdego z modułów szkoleniowych. W ramach pracy grupowej przygotowane zostały scenariusze trzech modułów zgodne z metodologią zaproponowaną i przedyskutowaną wcześniej.
  • W dniach 21-22 września 2010 odbyło się 5-te spotkanie międzynarodowe w Wilnie/Litwa. Spotkanie było poświęcone w głównej mierze przetestowaniu na uczestnikach projektu szkolenia informacyjnego nt. metody mentoringu, które zostało przeprowadzone w oparciu o wstępną wersję konspektu szkolenia.  W dniach 29-30 listopada 2011 odbyło się 6-te spotkanie międzynarodowe w Tuluzie/Francja. Partnerzy dopracowywali konspekt szkolenia oraz załączniki - prezentację, studia przypadków, formularz ewaluacyjny. Zaplanowane zostało przeprowadzenie testwoego szkolenia w każdym z krajów partnerskich.
  • W dniu 29 marca 2011 odbyło się w Centrum SEKTOR 3 szkolenie testowe z metody mentoringu dla NGO, przeprowadzone na podstawie scenariusza i materiałó opracowanych przez Partnerstwo. Wzięło w nim udział 12 osób. Do udziału zaproszeni zostali członkowie kilku wrocławskich NGO, które wyraziły zainteresowanie tematyką mentoringu. Uczestnicy mieli okazję poznać szczegóły tej metody oraz dowiedzieć się jak skutecznie wdrożyć ją w swojej organizacji. Szkolenie poprowadził Piotr Czekierda, doświadczony tutor i trener.
  • W dniach 5-6 kwietnia 2011 odbyło się 7-me spotkanie międzynarodowe w Sliemie/Malta. Każdy kraj zaprezentował wyniki ewaluacji przeprowadzonych szkoleń testowych. Wyciągnięto wspólne wnioski, na bazie których zmodyfikowany zostanie konspekt szkolenia.
  • W dniach 16-17 czerwca 2011 odbyło się 8-me spotkanie międzynarodowe w Neapolu/Włochy. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu rezultatów osiągniętych w ramach projektu, zaplanowaniu procesu ich rozpowszechniania oraz zakończeniu współpracy partnerskiej. Wypracowany konspekt szkolenia i idea wykorzystywania przez NGO narzędzia jakim jest mentroing bedą promowane na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim.

Zobacz inne nasze projekty