Erasmus +


?Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich?

Erasmus Plus Program 2014-2020
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne

Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników.

Czas trwania projektu: 02.11.2015 ? 02.11.2017

Organizacje partnerskie (Fundacja Umbrella, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth ? CRDM) realizują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodych obywateli w formie edukacji pozaformalnej.

Partnerstwo ma na celu:

 • promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży;
 • wspieranie młodych ludzi w przekuwaniu swoich pomysłów w praktykę, pomoc w sprostaniu wyzwaniom i identyfikowaniu problemów w społecznościach lokalnych;
 • profesjonalizację kadry pracującej z młodzieżą;
 • zebranie doświadczenia i wiedzy z krajów partnerskich by móc je dostosować do własnych potrzeb

Grupy do których kierowany jest projekt:

 • młodzież (także nieaktywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami)
 • osoby pracujące z młodzieżą

Nasze relacje

W dniu 31 października 2017 zakończyliśmy realizację projektu ?Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich?. Zachęcamy wszystkie organizacje I osoby pracujące z młodzieżą o zapoznanie się z rezultatmi naszej dwuletniej pracy: publikacją ?Pathways. How to build educational activities for young people that are truly grounded in their social and civic lives?, w której zostały opisane istniejące i nowo opracowane metody do pracy z młodymi ludźmi oraz aplikacją mobilną: ?Pathways – Find the Method?. Wszystkie informacje są opublikowane na stronie internetowej: http://findthemethod.eu/

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 22.25.31

?Cooperation for social and civic competences? innovative education?

Erasmus Plus Programme 2014-2020
KA 2 ? Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnership for Youth

The project idea was born out of a need to improve the methods of educational youth work in order to engage young people in local community activities, active civic and democratic participation such as volunteering, membership in NGO?s, youth councils as well as using Internet as a way to civic involvement. To achieve that partnership seek to provide youth educators with knowledge, methodology and attitudes to make their work in described area more efficient. Precisely due to the efficiency of the project, we plan to involve young people as experts in solving problems that affect them and their peers.

Partnership organizations (The Umbrella Foundation, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth ? CRDM)realize educational activities to develop key competences among young citizens in forms of non-formal education. According to the illustrative data and on the base on own experience, partnership aim to:

 • promote empowerment, participation and the active citizenship of young people
 • support young people to put their ideas into practice with a view to tackling challenges and problems identified within their communities
 • internationalise youth work, professionalise those who work with youth and to develop their competences
 • promote stronger coherence between different EU and national transparency and recognition tools, so as to ensure that skills and qualifications can be recognised across borders.

Project Total Duration: 02.11.2015?02.11.2017

Projects? target groups:

 • Young people (both those who already are active, as well as those who are not, with emphasis on youth with fewer opportunities (including NEETS)
 • Youth educators and youth workers

There is lack of cooperation between providers of similar actions for youth in partnership countries, as well as are not taken in consideration the experiences of other countries in this regard. Certain types of youth activities are developed to varying degrees in different European countries. So this is important to gather this experience and adapt them to other countries. That is the reason why project should be carried out transnational.

eraz-email-f_1


Zobacz inne nasze projekty