Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3

 

Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2013 przez trzy podmioty: Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych ?UMBRELLA?, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" oraz Gminę Wrocław, reprezentowaną przez Centrum Integracji Społecznej.


Cele projektu były następujące:projektsektor3-plakat
 1. Wzrost aktywności społecznej/obywatelskiej mieszkańców powiatów objętych projektem;
 2. Podniesienie zdolności organizacyjnych/podejmowania działań społecznych przez 700NGO z terenu powiatów objętych projektem;
 3. Zwiększenie wiedzy 700 NGO i 1600 osób zaangażowanych w działalność organizacjipozarządowych w zakresie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych;
 4. Aktywizacja/integracja społeczności lokalnych na rzecz rozwoju społecznego na obszarzerealizacji projektu.

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Kluczowymi rezultatami projektu są:
 • Wdrożenie na terenie 10 powiatów (m. Wrocław, wrocławski, średzki, oławski, oleśnicki, wołowski, świdnicki, milicki, trzebnicki, strzeliński) kompleksowych programów wsparcia NGO;
 • Ukończenie udziału w projekcie przez 1 600 przedstawicieli NGO (wskaźnik został przekroczony -zrealizowany na poziomie 1 802 osoby);
 • Objęcie wsparciem 700 NGO (wskaźnik został przekroczony - zrealizowany na poziomie 780 NGO). Przy naszym wsparciu zarejestrowanych zostało 91 nowych organizacji;
 • Przeprowadzenie 3 700 godzin doradztwa dla 800 przedstawicieli NGO oraz 400 osób planujących założenie organizacji (wskaźniki zostały przekroczone - zrealizowane na poziomie 829 przedstawicieli NGO oraz 419 osób planujących założenie organizacji), utworzenie 30 planów rozwoju NGO, przeprowadzenie 800 godzin dyżurów doradcy prawnego;
 • Przeprowadzenie 2908 godzin szkoleń dla 1200 przedstawicieli NGO (wskaźnik został przekroczony - zrealizowany na poziomie: 1234 przedstawicieli NGO oraz 59 osób ze statusem planujący założyć NGO, które skorzystały ze szkoleń po zarejestrowaniu organizacji) w ramach następujących cykli szkoleniowych: Razem do Samodzielności, Profesjonalizacja III Sektora, Akademia Księgowych NGO oraz Akademia Budowania Wizerunku NGO;
 • Zorganizowanie 48 spotkań animacyjnych dla różnych środowisk (studentów, uczniów szkół średnich, seniorów, organizacji pozarządowych i rad osiedli, osób zainteresowanych założeniem organizacji itd.). Jedno ze spotkań miało formę forum wymiany kontaktów między organizacjami pozarządowymi oraz radami osiedli, w którym udział wzięły 42 podmioty i 63 osoby; 
 • Zorganizowanie 10 wizyt studyjnych w modelowych organizacjach pozarządowych z terenu Dolnego Śląska;
 • Zorganizowanie Trzeciego Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych (udział ponad 70 osób, w tym przedstawicieli centrów wsparcia organizacji pozarządowych z 43 miast Polski), wydanie 130 płyt z rezultatami Konwentu;
 • Wydanie 5500 egzemplarzy pięciu broszur informacyjnych: ?PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych?, ?FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych?, ?Public Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych?, ?Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych?, ?Fundusze w NGO. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych?;
 • Nagranie filmu na temat organizacji pozarządowych;
 • Wydanie 1000 sztuk kalendarzy ściennych promujących rezultaty projektu i organizacje biorące w nim udział.
Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz analizy stopnia realizacji wskaźników wynika, iż projekt został zrealizowany na bardzo wysokim poziomie, a oferowane usługi były cenione przez uczestników i cieszyły się ich dużym zainteresowaniem.

tagi2

Projekt może być przykładem efektywnej współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji publicznej (realizacja projektu przebiegała bowiem sprawnie i skutecznie, czego wyrazem mogą być bardzo dobre wyniki kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą oraz stopień realizacji celów projektu), jak również dowodem ogromnego zapotrzebowania organizacji pozarządowych na wsparcie szkoleniowo ? doradcze oraz infrastrukturalne. 

projektsektor3-stopka

Zobacz inne nasze projekty